האגודה הישראלית לבייס-בול ע״ר (להלן: ״האיגוד״) מחויב להבטיח כי הפרטיות שלך מוגנת.

מטרת מדיניות הפרטיות זו היא לסקור ולתאר את השימוש שיעשה האיגוד בפרטיך האישיים, ולהציג את זכויותך. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת גם לנשים. השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות תנאי השימוש. 

אבטחת מידע

אנו מחויבים להבטיח כי המידע שלך מאובטח ומוגן על מנת למנוע גישה או גילוי בלתי מורשים. האיגוד עושה מאמצים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים. האיגוד, באמצעות ספקי השירותים שלו, משתמש בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, לרבות הגנה על האתר באמצעות תקשורת מוצפנת (SSL) , ואמצעים אחרים בכדי להגן על המידע מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים באיגוד ו/או צדדים שלישיים.

 

 

מסירת פרטים

במידה ותעמוד בקשר עם האיגוד במסגרתו תמסור לו פרטים אישיים, או במידה ותרכוש מהאיגוד מוצרים או שירותים או תבקש ממנו מידע בקשר עימם, יהיה המידע שהצטבר אצל האיגוד כפוף למדיניות המפורטת להלן:

פרטיך כפי שיתקבלו באיגוד יאגרו במאגרי המידע של האיגוד ויעשו בהם שימושים כמפורט במדיניות זו.

הוראות מדיניות זו באות בנוסף לכל הסדר הסכמי אחר החל על מידע, שירותים או מוצרים אותם מספק האיגוד (כגון: תנאי שימוש ו/או תנאים החלים על שחקני האיגוד).

שימוש בפרטים

הפרטים שתמסור ישמשו את האיגוד בכדי:

לספק לך מידע על שירותים בהם הבעת עניין, במגוון אמצעי תקשורת או בחלק מהם ובכלל אלו: בטלפון, בפקס, בדואר אלקטרוני, במיסרונים, בדואר וכיוצ"ב.

לספק לך שירותים אותם בחרת לרכוש (או בהם בחרת להשתמש במידה וקבלת זכות להשתמש בהם ללא תשלום) ולעדכן אותך בפרטים שונים בקשר עימם.

להפנות אליך במגוון אמצעי תקשורת (דוא"ל, פקס, טלפון, מיסרונים וכיוצ"ב) או בחלק מהם מידע פרסומי לשירותים אחרים של האיגוד.

לקבל משוב ולערוך סקרים כגון שיפור, שינוי, הוספה של שירותים שונים..

 

 

זכות עיון/סירוב

זכותך לעיין במידע הנוגע לך אשר יהיה אגור במאגרי המידע של האיגוד. אופן מימוש הזכות יקבע מעת לעת על ידי האיגוד. באם תיתקל במידע מוטעה לגביך, הינך רשאי לבקש לתקנו או למחקו. הינך רשאי לסרב לקבל מידע פרסומי בעת מסירת פרטיך באמצעות פניה כמפורט להלן. גם אם תבחר שלא לסרב לקבל מידע פרסומי בעת מסירת פרטיך, אתה רשאי בכל עת לאחר מכן לפנות לאיגוד באמצעות טופס צור קשר ו/או הדואר אלקטרוני המפורסם באתר לבקש את האיגוד שלא לשלוח אליך מידע פרסומי.

 

 

מסירת פרטים לצדדים שלישיים:

האיגוד לא יעביר ללא הסכמתך את פרטיך לשימושם של צדדים שלישיים אלא במסגרת ולצורך אספקת שירותים.

במידה ורכשת שירות אשר התשלום בגינו נעשה בכרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר המצריך אישור או ביצוע על ידי צד שלישי - ימסרו פרטים הקשורים לכך לצד השלישי.

האיגוד עשוי להעביר את פרטיך לצד שלישי המספק לה שירותים (בכפוף להתחייבותו שלא לעשות כל שימוש במידע אלא לצורך אספקת השירותים).

האיגוד לא ימכור או ישכיר את פרטיך לצדדים שלישיים.

האיגוד יהיה רשאי להעביר את פרטיך לצדדים שלישיים במקרים הבאים:

צו שיפוטי.

הוראה או דרישה של רשות מוסמכת.

הליכים משפטיים שהאיגוד הוא צד להם או שיש לה עניין בהם.

 

 

כיצד אנו משתמשים בעוגיות

קובץ Cookie הוא קובץ קטן הממוקם על הכונן הקשיח של המחשב וכולל מחרוזת של מספרים אותיות המשמשת לאימות, למעקב ולאגירת מידע על אודות גולש באתר אינטרנט,( כגון שמירת העדפות המשתמש) הינך יכול לבחור לקבל או לדחות את קבצי Cookies. רוב דפדפני האינטרנט מקבלים קבצי Cookies באופן אוטומטי, אך ניתן בדרך כלל לשנות את הגדרת הדפדפן כדי לסרב לקבל קבצי Cookie. קובץ Cookie מסייע לנתח את תעבורת האינטרנט ולהתאים את פעילות האתר לצרכים שלך בצורה טובה יותר. קבצי Cookies מאפשרים לנו לספק לך אתר טוב וחווית משתמש איכותית. קובץ Cookie בשום אופן לא נותן לנו גישה למחשב שלך או כל מידע אחר אודותיך.

 

 

קישורים לאתרים אחרים

האתר שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים בעלי עניין. עם זאת, ברגע שהשתמשת בקישורים אלו ועזבת את האתר שלנו, איננו אחראים להגנה על הפרטיות באתרים אלו ויש לנקוט באמצעי זהירות ולבחון את הצהרת הפרטיות הישימה לכל אתר ואתר.

 

 

שינויים במדיניות הפרטיות

האיגוד רשאי מעת לעת לשנות את תנאי מדיניות זו, תוך עדכון מסמך זה שיפורסם באתר האיגוד. המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים של מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

 

בואו נדבר!

Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input