protectionמטרת האגודה הישראלית לבייס-בול היא ליצור אווירה חיובית ובטוחה עבור ילדים ונוער המשתתפיםבכל פעילות הקשורה לבייסבול. בהתאם, האיגוד מתחייב לשמור על הבטיחות והרווחה שלהילדים והנוער לאורך כל הזמן בפעילות הבייסבול. לפיכך, הגנת הילדים מהתעללות מכל סוגשהוא היא האחריות של כולנו.

איגוד הבייסבול הישראלי לא יסבול התעללות ילדים מכל סוג שהוא, בין אם היא פיסית או רגשית,ע"י נציג, חבר ועד, בעל תפקיד, שופט, מאמן, מתנדב או שכיר הקשור לאיגוד.

על כל מקרה של התעללות בילדים שנתגלה, חובה על מי שגילה אותו לדווח להנהגת האיגודבנוסף לגורמים המחוייבים על פי חוק.

 

 

 

בואו נדבר!

Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input